Pembentang Kertas Kerja

Maklumat penting bagi pembentang kertas kerja :

Kertas Kerja

Kertas kerja yang telah diterima akan dimaklumkan kepada penulis . Format kertas kerja seperti berikut:

• Kertas kerja lengkap hendaklah dihantar sebelum atau pada 10 November 2009
• Taip dalam ”Microsoft Word Document”
• Tulisan Teks ”Times New Roman” bersaiz 12 dengan langkau baris 1.5
• Tidak melebihi 10 muka surat bercetak
• Dihantar dalam bentuk ”soft copy”

Sila hantar biodata anda bersama kertas kerja tersebut yang mengandungi perkara-perkara berikut:

• Nama penulis (penulis-penulis)
• Alamat surat-menyurat
• No Telefon & No Faks
• Alamat e-mail


Sila kemukakan kertas kerja ke alamat tve2009@spaceutm.edu.my